Menghitung Amaun Zat Terlarut

Hubungan antara kemolaran dengan bilangan mol dan isipadu larutan

Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu suatu larutan boleh diwakili oleh rumus di bawah
Dalam rumus di atas, unit isi padu ialah cm3.

Contoh:
Dalam satu kelalang kon terdapat satu larutan natrium hidroksida yang berkepekatan 1.5 mol/dm3. Jika isipadu larutan itu ialah 25 cm3, hitungkan bilangan mol natrium hidroksida dalam kelalang itu.

Jawapan:
123
Contoh:
Hitungkan jisim natrium hidoksida yang terkandung dalam 50cm3 larutan natrium hidroksida 2.0 mol dm-3.
[ jisim atom relatif: H = 1; O = 16; Na = 23 ]
Jawapan:
123
Contoh:
Satu lartuan litium hidroksida, LiOH 0.5 mol dm-3 mengandungi 6g litium hidroksida. Hitungkan isipadu larutan ini.
[ jisim aotm relatif: H = 1; Li = 7; O = 16 ]
Jawapan:
123

Leave a Comment