Struktur Atom

Perkembangan Model Atom

Jadual di bawah menunjukkan saintis yang menyumbang kepada perkembangan model atom.

John Dalton


  John Dalton Mengemukakan Model Atom Pertama

 1. Semua jirim terdiri daripada atom. Atom merupakan zarah yang paling kecil, yang tidak boleh dibahagi lagi. 
 2. Atom tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. 
 3. Atom‑atom bagi sesuatu unsur tertentu adalah sama, tetapi berbeza daripada atom-atom unsur lain. 
 4. Atom-atom berpadu antara satu sama lain mengikut nisbah nombor bulat yang terkecil. 

J.J. Thomson

J.J. Thompson Menemui Elektron

 1. Jisim elektron adalah kira-kira 2000 kali lebih ringan daripada atom hidrogen.
 2. Elektron-elektron bertabur  di seluruh atom yang merupakan satu sfera yang bercas positif, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah

Ernest Rutherford

Ernest Rutherford Menemui Proton

 1. hampir semua jisim atom tertumpu dalam satu kawasan yang sangat kecil, berat, dan bercas positif, Kawasan kecil ini dipanggil nukleus. 
 2. nukleus mengandungi proton sahaja. 
 3. bilangan proton sama dengan bilangan elektron dalam atom. 
 4. kebanyakan bahagian dalam atom merupakan ruang kosong. 
 5. Electron-elektron bergerak dengan cepat mengelilingi pusat nukleus pada jarak yang berlainan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah.

(Walau bagaimanapun, masih terdapat kelemahan dalam model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford kerana jisim atom yang dihitung daripada model Rutherford kurang daripada jisim atom yang sebenar.)

Neils Bohr

Mendapati Elektron Bergerak dalam Petala

 1. Electron-elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam petala-petala tertentu seperti yang ditunjukkan dalam Rajah.
 2. Setiap orbit bedarak tetap dari nukleus dan berbentuk bulatan supaya jarak suatu elektron tertentu dari nukleus adalah sentiasa tetap. 

  James Chadwick

  James Chadwick Menemui Neutron

  1. Menjumpai suatu zarah kecil yang lain dalam nukleus selain proton.
  2. Jisim zarah ini hampir sama dengan proton, tetapi zarah ini adalah neutral (tidak bercas). 
  3. Beliau menamakan zarah ini neutron. 
  4. Beliau mendapati bahawa semua nukleus mengandungi neutron dan proton kecuali nukleus hidrogen yang mempunyai proton sahaja.

  Model Atom Moden

  1. Struktur sesuatu atom terdiri daripada satu nukleus kecil dipusatnya yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak dalam petala-petala tertentu.
  2. Nukleus mengandungi dua jenis zarah asas, iaitu proton dan neutron. 
  3. Nukleus atom sangatlah kecil. Sebahagian besar jisim atom tertumpu dalam nukleus ini. 
  4. Nukleus sentiasa bercas positif. 
  5. Atom sebarang unsur adalah neutral kerana bilangan proton sama dengan bilangan elektron di dalam atom itu. Jadi, jumlah cas positif daripada proton dalam nukleus sama dengan jumlah cas negatif daripada elektron di sekeliling nukleus.

   Misalan:
   1. atom nitrogen mempunyai 7 proton dan 7 elektron. 
   2. Atom sulfur mempunyai 16 proton dan 16 elektron. 
  6. Atom daripada unsur yang sama semestinya mempunyai bilangan proton yang sama, manakala atom daripada unsur yang berbeza semestinya mempunyai bilangan proton yang berbeza. Oleh itu bilangan proton dalam suatu atom menentukan jenis unsur itu. 
   Misalnya: 
   1. atom yang mempunyai 6 proton mestilah karbon. 
   2. Atom yang mempunyai 11 proton mestilah natrium.

  Zarah-zarah Subatom

  1. Atom sesuatu unsur terbina daripada tiga jenis zarah asas, iaitu proton, neutron dan elektron.
  2. Cas relatif dan jisim relatif bagi tiga jenis zarah subatom itu diberi dalam jadual di bawah
  3. Proton dan neutron membentuk pusat bagi satu atom. Mereka digelar sebagai nukleon.
  4. Elektron bergerak mengelilingi nukleus dengan laju yang amat tinggi.

  Zarah Simbol Cas Relatif Jisim Relatif
  Proton
  p
  +1
  1
  Neutron
  n
  0
  1
  Elekron
  e
  -1
  1/1840

  Cas Zarah

  1. Satu atom yang neutral mempunyai bilangan elektron yang sama dengan bilangan proton .
  2. Cas negatif pada elektron dan cas potisif pada proton masing-masing meneutralkan antara satu sama lain. Contohnya, (+4) + (-4) = 0.
  3. Jika bilangan proton di dalam satu zarah lebih daripada bilangan elektron, zarah itu bercas positif.
  4. Jika bilangan elektron di dalam satu zarah lebih daripada bilangan proton, maka zarah itu bercas positif.

  Contoh:
  Bilangan proton Bilangan electron
  Cas
  3
  3
  0
  5
  2
  +3
  9
  10
  -1
  11
  10
  +3
  16
  18
  -2
  17
  18
  -1
  20
  18
  +3


  Leave a Comment