Susunan Elektron Dalam Atom

Susunan Elektron di Dalam Atom

 1. Dalam model atomnya, Neils Bohr mencadangkan bahawa elektron mesti berada di dalam orbit yang mempunyai tenaga tertentu yang dinamakan sebagai petala.
 2. Setiap petala boleh diisi oleh bilangan elektron yang terhad.
 3. Misalnya, petala pertama maksimumya boleh diisi oleh 2 elektron, petala kedua boleh diisi oleh 8 elektron dan petala ketiga boleh diisi oleh 18 elektron.
 4. Bagaimanapun, petala ketiga mencapai kestabilan maksimum apabila is diisi oleh 8 elektron. Oleh itu elektron ke-9 dan ke-10 akan diisi ke dalam petala keempat, dan bukan di dalam petala ketiga (Sila rujuk kepada susunan elektron argon, kalium dan kalsium dalam jadual di bawah..
 5. Susunan elektron bagi sesuatu atom ialah suatu susunan elektron yang menunjukkan bagaimana elektron-elektron dalam satu atom unsur ditempatkan dalam petala-petala yang mengelilingi nukleus.
 6. Contoh-contoh di bawah menunjukkan bagaimana elektron-elektron disusun bagi unsur-nunsur tertentu. 
 7. Susunan elektron bagi 20 unsur pertama dalam Jadual Berkala dapat ditulis dengan mengikut langkah-langkah berikut:
  Langkah 1: Petala-petala elektron yang mengeliling nukleus dilabelkan dengan 1,2,3,4 atau K,L,M,N … mulai daripada petala yang terdekat degnan nukleus.
  Langkah 2: Isikan petala yang terdekat
  Langkah 3: Elektron diisi mengikut hadnya.
  Petala 1 : 2 elektron
  Petala 2 : 8 elektron
  Petala 3 : 8 elektron
  Petala 4 : …..

Atom
Nota
Susunan Elektron
 1. Litium mempunyai 3 proton, 3 neutron dan 3 elektron.
 2. Ketiga-tiga elektron disusun mengikut cara berikut:
 • 2 elektron diisi dalam petala pertama.
 • 1 elektron diisi dalam petala kedua.
 • Oleh itu, susunan elektronnya ialah 2.1
  2.1 
  1. Klorin mempunyai 17 proton, 18 neutron dan 17 elektron.
  2. Elektron-elektronnya disusun mengikut cara berikut:
  • 2 elektron diisi dalam petala pertama.
  • 8 elektron diisi dalam petala kedua.
  • 7 elektron diisi dalam petala ketiga
  • Oleh itu, susunan elektronnya ialah 2.8.7
  2.8.7
  1. Kalsium mempunyai 20 proton, 20 neutron dan 20 elektron.
  2. Elektron-elektronnya disusun mengikut cara berikut:
  • 2 elektron diisi dalam petala pertama.
  • 8 elektron diisi dalam petala kedua.
  • 8 elektron diisi dalam petala ketiga
  • 2 elektron diisi dalam petala keempat

   2.8.8.2

   Jadual di bawah menunjukkan susunan elektron bagi 20 unsur yang pertama dalam jadual berkala.

   UnsurNombor ProtonBilangan elektron
   Bilangan elektron di dalam
   Susunan Elektron
   petala pertamapetala keduapetala ketigapetala keempat
   Hidrogen
   1
   1
   1
   0
   0
   0
   1
   Helium
   2
   2
   2
   0
   0
   0
   2
   Litium
   3
   3
   2
   1
   0
   0
   2.1
   Berillium
   4
   4
   2
   2
   0
   0
   2.2
   Boron
   5
   5
   2
   3
   0
   0
   2.3
   Karbon
   6
   6
   2
   4
   0
   0
   2.4
   Nitrogen
   7
   7
   2
   5
   0
   0
   2.5
   Oksigen
   8
   8
   2
   6
   0
   0
   2.6
   Fluorin
   9
   9
   2
   7
   0
   0
   2.7
   Neon
   10
   10
   2
   8
   0
   0
   2.8
   Natrium
   11
   11
   2
   8
   1
   0
   2.8.1
   Magnesium
   12
   12
   2
   8
   2
   0
   2.8.2
   Aluminium
   13
   13
   2
   8
   3
   0
   2.8.3
   Silikon
   14
   14
   2
   8
   4
   0
   2.8.4
   Fosforus
   15
   15
   2
   8
   5
   0
   2.8.5
   Sulfur
   16
   16
   2
   8
   6
   0
   2.8.6
   Klorin
   17
   17
   2
   8
   7
   0
   2.8.7
   Argon
   18
   18
   2
   8
   8
   0
   2.8.8
   Kalium
   19
   19
   2
   8
   8
   1
   2.8.8.1
   Kalsium
   20
   20
   2
   8
   8
   2
   2.8.8.2

   Elektron Valens

   Elektron yang terletak di petala terluar dinamakan elektron valens.
   1. Elektron yang terletak di petala terluar dinamakan lektron valens.
   2. Bilangan elektron menentukan sifat kimia satu unsur.
   3. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valens yang sama menunjukkan sifat kemia yang sama.

   Contoh:
   Berapakah bilangan elektron valens bagi natrium, 11Na; oksigen, 8O; Karbon, 12C dan Kalsium, 20Ca.

   Jawapan:

   Atom
   Konfigurasi elektron
   Elektron valens
   11Na
   2.8.11
   8O
   2.66
    12C
   2.8.22
   20Ca
   2.8.8.22

   Leave a Comment